อุดมการณ์ของสหกรณ์

     อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดของผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยึดมั่นว่า การช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นหนทางที่ทำให้ทุกคนเกิดความอยู่ดีกินดีมีสันติสุข

          การช่วยเหลือตนเอง

  1.ขยันและสุจริต

  2.ประหยัดและรู้จักเก็บออม

  3.พัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ในการประกอบอาชีพ

  4.หลีกพ้นอบายมุข ไม่ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงกิเลศ

          การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  1.เสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว รักความยุติธรรม

  2.ร่วมใจพัฒนา ผนึกกำลังเป็นหมู่คณะ ร่วมแก้ไขความทุกข์ยากของเพื่อน

  3.ซื่อตรงต่อกติกา มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง

  4.มีเมตตา รักใคร่ ให้อภัยกันเสมอเมื่อมีการผิดพลาด

กระลัย  นิเวศน์ ประธานกรรมการชุดที่ 36
Manager
Managersub

Login Form